Aydınlatma Metni

 

KVK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Mogul Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Mogul Tekstil) tarafından hazırlanmıştır.  

Mogul Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.  

2. İşlenen Kişisel Veriler  

 • Kimlik (ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik numarası, fotoğraf, TC kimlik fotokopisi)    
 • İletişim (e-posta, telefon numarası, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
 • Lokasyon (araç takip sistemi, konum bilgileri)
 • Özlük (bordro bilgileri, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri) 
 • Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
 • Müşteri işlem (sipariş ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri)
 • Fiziksel mekân güvenliği (kamera kayıtları)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İnternet sitesi vasıtasıyla veya iş yerinde yapılan iş başvuru formları, sağlık raporları veya belgeler üzerindeki fotoğraflar, ses kayıtları, kamera kayıtları, fiziksel veya elektronik ortamda doldurulan formlar)
 • İşlem güvenliği (IP adresi bilgileri, MAC adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve parola bilgileri)
 • Risk yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)
 • Finans (kredi kartı bilgileri, banka bilgileri, IBAN)
 • Mesleki deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri)
 • Pazarlama (anket, çerez kayıtları)
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar (din bilgisi)
 • Sağlık bilgileri (kan grubu bilgisi, sağlık raporu)
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (adli sicil kaydı bilgileri)
 • Biyometrik Veri (parmak izi bilgisi)

3. Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.           Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kalite Yönetim Faaliyeti Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Potansiyel Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

            Mogul Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (fiziksel veya elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Aktarımı  

Firmamızda işlenen kişisel veriler; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kuruluşlar, Türkkep, yurtdışında, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılmaktadır.   

7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları

Kişisel veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

      Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVK Başvuru Formu’ nu doldurarak, 2. Organize sanayi bölgesi 83228 Nolu Cadde NO:8 Şehitkamil Gaziantep adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle, kvkk@mogulsb.com adresine veya KEP adresinizle Şirketimizin mogul.tekstil@hs03.kep.tr adresine veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.   

Başvurunuz, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

KVK Başvuru Formu

NONWOVEN ÜRÜNLERDE ÇEŞİTLİLİK

İnovasyon, Hizmet ve Uzun Vadeli İşbirliği

Mogul’un iş stratejisi, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmelerini sağlamak için çok çeşitli nonwoven ürünler üretmektir. Mogul’un öncelik verdiği konu, müşterilerine ürün geliştirme çabalarında avantaj ve seçenekler sağlamak için yeni ve üstün teknolojilerin kullanımında öncü olmaktır. Seri üretimi ve ölçek ekonomilerini hedeflemeyen Mogul daha çok katma değer zincirine önemli bir katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Güvene dayalı ve uzun süreli işbirliğiyle müşterilerinin yanında olmak ve onlarla birlikte çalışmak, katma değerli performansa dayalı nonwoven kuşamları güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde piyasaya sunma hedeflerini başarmamızda son derece önemlidir.

SİZİN İÇİN

Global ölçekte piyasa koşullarının sürekli değiştiği dinamik iş ortamlarında faaliyet gösteriyorsunuz.Her zaman önde olmak ve öncü konumunuzu sürdürmek için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyarsınız.İşte bu noktada Mogul, her iki tarafın büyümesine zemin hazırlayan ve her iki tarafın menfaatini gözeten bir işbirliği yaratmak üzere güven ve etik davranışla desteklenen uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya gayret ediyor.Memnuniyetinizin bizim için ödül olacağını çok iyi biliyoruz.

ÇEŞİTLİLİK

Çok karmaşık sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve çok farklı ihtiyaçlarınız var. Çeşitli ürün ihtiyaçlarınıza ve ürün geliştirme çalışmalarınıza yönelik geniş bir nonwoven ürün yelpazesi ve süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimize dünyanın her yerinde çok çeşitli ürün, hizmet ve teknolojilerden oluşan tek ve esnek bir tedarik kaynağını sunmaya önem veriyoruz. Bu da ancak oldukça etkin üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımlarıyla da destekleyerek hem tedarikçileri hem de müşterileri inovasyona yönelterek başarılır.

Copyright © Mogul Co., Ltd.